Bob's Red Mill Flour Protein Content

  • Artisan Bread Flour                              12.5-13.5% protein
  • Whole Wheat Flour                              13-15% protein
  • Ivory Wheat Flour                                11-13% protein
  • Unbleached White All Purpose Flour  10-12% protein
  • Whole Wheat Pastry Flour                   9-11% protein
  • Unbleached White Fine Pastry Flour   8-9% protein
  • Super Fine Cake Flour                        7-8% protein