PayMe | Payment method 付款

如你選取以PayMe 作付款: 

  • 在手機下載 PayMe apps 應用程式.
  • 用手機掃瞄以下QR 碼, 應用程式會自動開啟.
  • 如果你正用手機落單訂購, 你可以按以下連結,應用程式會自動開啟  PayME  (這個連結為手機開啟以代替掃描QR碼)
  • 請你輸入訂單總額及訂單編號, 以便跟進.
              >> 
>>